jó játék!chatelj!igaz szerelem!olvasni jó!játssz!szeretlek
Egyéni keresés

A mo­bil­vi­deo.­hu a mo­bil­te­le­fon­nal a­nya­gok rög­zí­té­sé­re és meg­te­kin­té­sé­re al­kal­mas esz­köz. A mo­bil vi­de­ó min­den­kor ren­del­ke­zés­re ál­ló hasz­ná­la­ti tárgy.

hirdetés

A mo­bil­vi­de­ó erős­sé­ge, hogy ké­pi és hang­anya­go­kat ké­pes rög­zí­te­ni és vissza­ját­sza­ni bár­mi­kor, bár­hol. A XXI. szá­zad e­gyik ki­vé­te­les esz­kö­ze, ren­ge­teg fi­a­tal hasz­nál­ja és örö­kí­ti meg ve­le bár­mi­lyen ked­ves pil­la­na­tát. A mo­bi­li­tás e­gyik leg­főbb elő­nye.